Villkor för tjänsten om konto­information

Villkor för SEB Korts kontoinformationstjänst

Dessa villkor gäller för användningen av kontoinformationstjänsten (”Tjänsten”) som tillhandahålls av SEB Kort Bank AB (nedan ”SEB Kort” eller ”vi”) i samband med ansökan om privatlån via Spendwise. Villkoren utgör ett avtal (”Avtalet”) mellan SEB Kort och den person som ansöker om privatlån via Spendwise och använder Tjänsten.

1 Parter

Parter enligt Avtalet är SEB Kort och den person som ansöker om ett privatlån via Spendwise och använder Tjänsten (nedan också ”du”).

2 Vad är Tjänsten?

2.1 Allmänt

Tjänsten tillhandahålls i samband med ansökan om privatlån via Spendwise. Villkoren gäller inte om du inte använder Tjänsten.

Genom Tjänsten kan vi, på ditt uppdrag och med ditt godkännande, hämta in information om dina konton och din inkomst. Tjänsten syftar till att inhämta information om din inkomst ifrån dina konton för att vi ska kunna göra en bättre kreditprövning samt för att verifiera att vi betalar ut privatlånet till just ditt konto om lånet beviljas.

Tjänsten tillhandahålls i samarbete med Tink AB, organisationsnummer 556898-2192.

2.2 Information om din inkomst

Vi analyserar transaktionerna under de senaste 12 månaderna på de transaktionskonton i den bank som du har valt och kan på så sätt uppskatta din disponibla inkomst inkomst som en del av beräkningsunderlaget för kreditbedömningenkreditprövningen.

2.3  Verifiering av ditt konto

I och med att vi hämtar information om dina konton på uppdrag av dig och att du identifierar dig mot din bank verifierar vi att transaktionskontona tillhör dig och således, för det fall privatlånet beviljas, säkerställer vi att utbetalning av privatlånet sker till ett konto som tillhör dig.

3 Hur använder du Tjänsten?

3.1 Allmänt

För att kunna genomföra Tjänsten behöver vi information om vilken bank vi ska hämta information om din inkomst ifrån. Tjänsten förutsätter att du lämnar ditt uttryckliga medgivande till att vi genomför Tjänsten och därigenom ingår Avtalet med oss. Du kommer behöva identifiera dig med den säkerhetslösning som din bank kräver. 

När du har ingått Avtalet med oss har du möjlighet att välja och godkänna från vilken bank du vill att vi ska hämta information om dina konton och din inkomst. Om inte din bank finns med i den lista över banker som presenteras kan inte Tjänsten användas.

Du kan bara välja en bank och du bör välja den bank dit du får din inkomst för att vi ska få ett bra underlag för att kunna göra kreditprövningen. När du gjort ditt val kommer du att med den säkerhetslösning som din bank kräver identifiera dig mot den banken.  Så snart du har lämnat ditt godkännande och gjort ditt val hämtar vi informationen.

För att vi ska kunna hämta informationen måste du av tekniska skäl i vissa fall ge oss åtkomst till all information som du själv ser när du loggar in online hos den aktuella banken. Vi hämtar självklart bara information som behövs för att uppfylla syftena för kontoinformationstjänsten som anges i punkten 2 ovan.

3.2 Tekniska krav

För att använda Tjänsten behöver du en internetuppkoppling och en dator, surfplatta eller mobil enhet. Du behöver kunna identifiera dig med den säkerhetslösning som din bank kräver. Tjänsten i sig kräver inte att du installerar någon specifik programvara.

3.3 Enstaka kontoinformationstjänst

Tjänsten är en enstaka kontoinformationstjänst, vilket betyder att vi bara hämtar informationen vid ett tillfälle och inte löpande.

3.4 Genomförandetid

Tjänsten utförs så snart som möjligt efter att du har gjort dina val och godkänt att vi inhämtar informationen.

Vi kan inte garantera att det är möjligt att hämta information från den bank som du vill att vi ska hämta information ifrån. Om Tjänsten inte är tillgänglig hanteras din ansökan om privatlån via Spendwise utan att Tjänsten används.

4 Ansvarsbegränsning

Vi ansvarar inte för riktigheten i den inhämtade informationen. Vi kan inte heller garantera att den information som hämtats in visas på rätt sätt eller att all information kommer med.

Vid misstänkta säkerhetsrisker kan vi komma att meddela dig på det sätt som för situationen bedöms lämpligt. Vi förbehåller oss också rätten att neka Tjänsten om det annars finns en risk för en icke-säker användning av Tjänsten, eller vid misstanke om obehörig användning av Tjänsten. Detsamma gäller vid misstanke om bedrägeri eller annan olaglig verksamhet.

Vi är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om vi själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av oss, om denne varit normalt aktsam. Vi ansvarar inte för indirekt skada, om inte skadan orsakats av vår grova vårdslöshet.

5 Avtalstid

Eftersom Tjänsten är en enstaka kontoinformationstjänst upphör Avtalet att gälla så snart Tjänsten är utförd.

6 Reklamation och klagomålshantering

Om du tycker att vi gjort något fel när vi utför Tjänsten ska du tala om det för oss snarast efter det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet (reklamation). Kontakta Kundservice på telefon 08-14 68 95.

7 Tillämplig lag och domstol

Svensk lag är tillämplig på Avtalet. En eventuell tvist avgörs av svensk domstol. Vi har dock rätt att väcka talan vid domstol i annat land om du har hemvist där eller har någon av dina tillgångar i det landet.

8 Överlåtelse av Avtalet

Vi har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet.

9 Tvistemålsprövning utanför domstol

Vill du diskutera ärendet med oberoende part kan Konsumenternas Bank- och Finansbyrå kontaktas, se www.konsumentbyran.se. Du har också möjlighet att lämna en anmälan online genom EU’s Online Dispute Resolution platform med adress: ec.europa.eu/odr. Om du anser att ett klagomål inte resulterar i en tillfredställande rättelse från vår sida, har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. En anmälan till Allmänna reklamationsnämnden ska vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. För anmälningsblankett m.m., se www.arn.se.

INFORMATION

Information om SEB Kort

SEB Kort Bank AB
Organisationsnummer 556574-6624
106 40 Stockholm

Information om Spendwise

Spendwise är ett varumärke som ägs av SEB Kort
Telefon Kundservice: 08-14 68 95
Hemsida: spendwise.se
App: Spendwise

Tillsynsmyndighet

SEB Kort har tillstånd att bedriva bankrörelse vilket bl.a. innefattar rätt att tillhandahålla krediter och betaltjänster. SEB Kort står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, www.fi.se (FI institutnummer 041503).
SEB Kort ingår i SEB-koncernen.

Information om villkor

Gällande villkor för Tjänsten finns tillgängliga på www.spendwise.se. Du har rätt att på begäran få en kopia av ditt avtal per post eller på annat sätt som SEB Kort och du kommer överens om.

Det språk som används i villkoren och i kontakterna mellan oss och dig är svenska.

Information enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Med distansavtal menas avtal som ingås utan att bank och kund träffas personligen, såsom via internet eller telefon eller vid svar på annons/brevutskick. Vid distansavtal har konsument – utöver vad som följer av allmänna villkor ovan – rätt till viss information om villkor för avtalet innan det ingås.

Betalning av priser och avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.

Ångerrätt

Eftersom Tjänsten utförs så snart det kan ske efter att du har gjort dina val och godkänt att vi inhämtar informationen har du ingen ångerrätt avseende Avtalet.

Information enligt dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679) om SEB:s behandling av personuppgifter, m.m.

Personuppgiftsansvarig:

SEB Kort Bank AB
Org.nr 556574-6624
106 40 Stockholm
Telefon 08-14 68 95

SEB Korts integritetspolicy, med fullständig information om SEB Korts personuppgiftsbehandling, hittar du på spendwise.se/integritetspolicy/. Du kan också vända dig till SEB Kort för att få informationen per post. Nedan följer en sammanfattning av hur SEB Kort hanterar dina personuppgifter och dina rättigheter.

Insamling av personuppgifter

Personuppgifter lämnas och inhämtas innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt i samband med en kundrelation. Vid kontakt med SEB Kort per telefon spelas dessa samtal in.

Ändamål

SEB Kort behandlar personuppgifter för de ändamål som anses nödvändiga enligt nedan:

- ingående, administration och fullgörelse av ingångna avtal
- för uppfyllande av förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut
- för system- och produktutveckling

Personuppgifter kan för angivna ändamål – med beaktande av reglerna om banksekretess – ibland komma att lämnas ut till andra bolag inom SEB-koncernen eller till företag såväl inom EU/EES som utom EU/EES (tredje land) som SEB-koncernen samarbetar med.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av SEB Kort och har därmed rätt att få ett registerutdrag.

Du kan även vända dig till SEB Kort om du vill:

a) begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift,
b) begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter,
c) invända mot behandlingen eller
d) få ut de personuppgifter som du själv har tillhandahållit SEB Kort, och som SEB Kort behandlar med stöd av avtal eller samtycke samt, om det är tekniskt möjligt få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Din begäran och/eller invändning enligt ovan prövas av SEB Kort i det enskilda fallet. Om du önskar information eller har en begäran enligt ovan, kan du lämna eller skicka en begäran härom till SEB Kort, Dataskydd, 106 40 Stockholm, eller kontakta SEB Kort på telefonnummer ovan. På samma sätt kan du anmäla om du inte vill ha riktad marknadsföring från SEB Kort.

Dataskyddsombud

SEB Kort har utsett ett dataskyddsombud som har till uppgift att övervaka att SEB Kort följer reglerna om skydd av personuppgifter. Dataskyddsombudet ska fullgöra sitt uppdrag på ett oberoende sätt i förhållande till SEB Kort. Du kan kontakta dataskyddsombudet på SEB Kort, Dataskyddsombud, 106 40 Stockholm.